Johan Jansz in 't Velt (de Oude)
Geboren: Oost-IJsselmonde, omstreeks 1550
Schout en heemraad te IJsselmonde
Overleden: IJsselmonde 28 augustus 1615
Getrouwd (1) waarschijnlijk IJsselmonde met
Niesje (?) Pietersdr CRANENDONCK

Geboren: IJsselmonde circa 1535 als dochter van Pieter Willemsz CARANENDONCK en een onbekende vrouw
Overleden: IJSSELMONDE voor 1577

Uit dit huwelijk zijn geboren:

Jan Jansz in 't Velt (de Jonge) (generatie IIIg)
Geboren circa 1579 in Oost-IJsselmonde
Adriaantje Jansdr in 't Velt
G
eboren Oost-Barendrecht circa 1574. Overleden voor 1 juni 1613. Getrouwd circa 1595 met Adriaen Robbrechts HORDIJK, penningmeester en hoogheemraad van de polder Varkensoord. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren, waarvan er minstens een - Pieter Adriaensz HORDIJK - zich ook wel Pieter Adriaensz in 't Velt noemde (geboren Barendrecht circa 1603, overleden Ridderkerk circa 1685, getrouwd Ridderkerk 10 december 1633 met Trijntje Ariensdr BESEMER).
Adriaen Robbrechts Hordijk hertrouwt met Maritge Ariens.

Ondertrouwd (2) Ridderkerk 26 juni 1588 met
Lijntje NN

Verdere gegevens ontbreken

Uit dit huwelijk is geboren:

Cornelis Jansz in 't Velt (de Oude) (generatie IIIh)
Geboren circa 1580

Ondertrouwd (3) Ridderkerk 26 juni 1588 met
Lijsbeth Ariens
van RIDDERKERCK
Geboren: Ridderkerk
Overleden: IJsselmonde in 1609 of 1610

Uit dit huwelijk zijn geboren:

Adriaan Jansz in 't Velt
Geboortedaum onbekend. Getrouwd met Stijntje Pieters CRANENDONCK, dochter van Pieter Huijgen CRANENDONCK en Lijsbeth Pleunen VERSCHOOR. Stijntje Pieters is overleden IJsselmonde na 4 februari 1680.
Hendrik Jans in 't Velt
Geboortedatum onbekend. Overleden voor 1 juni 1613. Zie de voetnoot onderaan deze pagina
Sijtgen Jansdr in 't Velt
Geboortedaum onbekend. Overleden voor 1 juni 1613


De basis van de informatie over de nakomelingen van Jan Jansz in 't Velt op deze en volgende pagina's komt uit een artikel in Ons Voorgeslacht 1959, geschreven door Ir. C. Baars. Zijn bron waren de stukken van een proces voor het gerecht van Ridderkerk over een nalatenschap van Marijtje in 't Velt, dat zich voortsleepte van 1803 tot 1805. Marijtje was weduwe van Huig Leendertsz de JONG en een dochter van Pieter Hendriksz in 't Velt en Jannigie Woutersdr van der GIJP. Marijtje had geen kinderen, noch broers of zussen en haar nalatenschap moest worden verdeeld onder haar naaste bloedverwanten van vaders- en moederszijde. De nakomelingen van moederskant waren bekend. Die van haar vader waren niet zo gemakkelijk te traceren.

Blijkbaar was de nalatenschap zeer de moeite waard, want er meldden zich vele gegadigden die uiteindelijk ook het proces aanspanden. Er was een groep die nauw verwant was aan Pietertje Pietersdr HUIZER, moeder van Pieter Hendriksz in 't Velt, en dat ook kon aantonen. Van vaderszijde had Pieter Hendriksz alleen verre bloedverwanten. Nakomelingen van ene Cornelis Leendertsz in 't Velt, getrouwd met Anna Teunisdr ROOS, probeerden in dit proces aan te tonen dat de vader van Cornelis (Leendert) ook een zoon was van Cornelis Jansz in 't Velt (de Oude). Volgens de uitspraak van de rechters was dit echter niet het geval. Het proces leverde belangrijke genealogische gegevens op over leden van het geslacht In 't Velt in 's-Gravendeel. Met name omdat de doop- en trouwboeken van 's-Gravendeel later verloren zijn gegaan.

Van 1567-1601 was Johan Jansz heemraad van Oost-IJsselmonde. In 1600 werd hij stedehouder van de schout Pieter Pietersz. CRANENDONCK en van 1601 tot zijn dood in 1613 was hij schout van Oost-IJsselmonde. Daarnaast was hij penningmeester (1580-1582) en hoogheemraad (1590-1601) van de polder Varkensoord. Het is niet geheel duidelijk of hij eenmaal of vaker getrouwd is geweest. In het Rechterlijk Archief van Oost-IJsselmonde 1896 XLXVIII no.1 fol. 66 anno 1613 staat namelijk vermeld, dat zijn zoon Adriaan Jansz in 't Velt universeel en enig erfgenaam was van zijn moeder Lijsbeth Ariensdr. Daar onder de kinderen van zijn zoons Jan, Cornelis en Hendrik de naam Lijsbeth niet voorkomt, maar wel Lijntje, is het waarschijnlijk dat de moeder van genoemde zoons Lijntje was. In het Rechterlijk Archief van Oost-IJsselmonde EXXVIII no. 1 fol. 88 d.d. 13-6-1613 staat echter weer vermeld, dat Cornelis Jansz in 't Velt 3.900 ponden van 40 groten Vlaams schuldig was aan Arijen Jansz in 't Velt, Jan Jansz in 't Velt de Jonge, mede als bloedvoogd van de kinderen van Sijtgen Jansdr Za. en Adriaantje Jansdr Za. en aan Hendrik Jansz in 't Velt, allen kinderen en erfgenamen van Jan Jansz in 't Velt, schout en Lijsbeth Ariensdr, beiden Za. De letterlijke tekst luidt: 'de secretaris van IJsselmonde als procuratie hebbende van Adriaen Jansse in 't Velt als universeel en enig erfgenaam van zijn moeder Lijsbeth Ariensse zaliger, mitsgaders nog voor een zesde part als erfgenaam van zijn vader Jan Jansse in 't Velt zaliger, in leven schout alhier, en Jan Jansse in 't Velt de jonge, eveneens voor een zesde part van vaderswege, mede als rechte bestorven bloedvoogd van de weeskinderen van Sijtgen Jansse en Adriaen Jansse en Heindrick Jansse, elk eveneens voor een zesde deel; zij geven ten eigen 11 mr land gelegen in de 11e Oost-IJsselmondse houve, groot 20 mr aan Cornelis Jansse int Velt, hun broeder, en erfgenaam van het resterende zesde deel.

Voetnoot
In het artikel in Ons Voorgeslacht stelt ir. Baars dat Hendrik Jans in 't Velt de vader is van een aantal met name genoemde kinderen. Deze Hendrik Jans in 't Velt wordt in andere, latere bronnen echter gezien als een andere Hendrik Jans, namelijk de zoon van Jan Jansz in 't Velt de Jonge. Ik volg deze laatste opvatting en heb Hendrik Jans dan ook daar geplaatst (generatie IIIg). Maar de jaartallen lijken juist weer te pleiten voor de opvatting van ir. Baars. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullende bronnen en feiten om uitsluitsel te krijgen (voor contact: zie de pagina Verdere informatie).

 

Johan Jansz in 't Velt (de Oude)
Oost-IJsselmonde circa 1550 - IJsselmonde 1615

Generatie IIg

Home

Generatie I

Jan Hendricks
±1520 - ±1565

Generatie IIg
Johan Jansz
±1550 - 1615

Generatie IIIg
Jan Jansz
±1579 - ±1618

Generatie IVg
Hendrik Jansz
1616 - ?

Generatie Vg
Leendert Hendricksz
±1608 - ?

Verdere informatie

Index (familie)namen
op deze site